คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ มีทักษะการวางแผนและการจัดการทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร มีทักษะในการวางแผน การบริหาร และการกำหนดกลยุทธ์งานบริการของผู้บริหารอาคาร สำหรับเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และชุมชน มีทักษะการจัดทำแผนงบประมาณภาพรวมอาคารทั้งหมด มีทักษะในการการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา รวมถึงควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกำหนดกลยุทธ์ระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงานสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร และเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์

2.ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 โดยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์เพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ฝ่ายบริหารอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-5-047ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-5-048ZB วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-COM-5-049ZB บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-COM-5-050ZB บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ASM-COM-5-051ZB ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เช่าตามขั้นตอน
ASM-COM-5-052ZB บริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร
ASM-COM-5-053ZB บริหารสัญญาเช่าและผู้เช่า
ASM-COM-5-054ZB บริหารจัดการคุณภาพในการบริหารอาคาร
ASM-COM-5-055ZB ควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ASM-COM-5-056ZB ควบคุมระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในและภายนอกอาคาร
ASM-COM-5-057ZB ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองด้านความเสี่ยง
ASM-COM-5-058ZB กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
ASM-COM-5-059ZB บริหารงานสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
ASM-COM-5-060ZB บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASM-COM-5-061ZB บริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร
ASM-COM-5-062ZB บริหารรายรับและรายจ่าย
ASM-COM-5-063ZB ดำเนินการจัดทำงบประมาณ
ASM-COM-5-064ZB จัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
ASM-COM-5-065ZB กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ