คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักบริหารงานประชาสัมพันธ์  ระดับ 6 จะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้ทักษะในการบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางานซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์การสื่อสารขององค์กร สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาเสนอแผนกระบวนการ การประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายของผู้บริหารและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ และตีความ เพื่อนำมาวางแผนกระบวนการ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสามารถวางแผนการจัดการปัญหาและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตได้อย่างทันท่วงที แก้ไขสถานการณ์ภาวะวิกฤตไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น โดยต้องสามารถตัดสินใจใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนละเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5 และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานบริหารงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ หรือ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินไม่ต้องผ่านคุณวุฒิ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5 แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 8 ปี มีผลงานบริหารงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
  3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 ทั้ง 6 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เช่น นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักวางแผนเชิงนโยบาย นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ Crisis Management บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านประชาสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PCP-APR-6-053ZB วิเคราะห์นโยบายด้านการสื่อสาร
PCP-APR-6-054ZB สังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
PCP-APR-6-055ZB วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
PCP-APR-6-056ZB กำหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
PCP-APR-6-057ZB วางแผนการจัดการปัญหา
PCP-APR-6-058ZB รับมือกับปัญหาวิกฤต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0295-A : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ยินดีต้อนรับ