Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์นโยบายด้านการสื่อสาร
1
2
3
สังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
4
5
6
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
7
8
9
กำหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
10
11
12
13
14
วางแผนการจัดการปัญหา
15
16
17
18
19
20
21
รับมือกับปัญหาวิกฤต
22
23
24

ยินดีต้อนรับ