หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการจัดการปัญหา

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PCP-APR-6-057ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการจัดการปัญหา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          ชื่ออาชีพ 1222 Advertising and Public Relations Managers, 2432 Public Relations Professionals


1 1222 ผู้จัดการด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการปัญหา ทำความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่ สามารถจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03604.01 กำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน 1. ระบุผลลัพธ์ของการวางแผนได้ 03604.01.01 135969
03604.01 กำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน 2. ระบุเป้าหมายของการแก้ปัญหาได้ 03604.01.02 135970
03604.01 กำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน 3. สรุปการวางแผนได้ 03604.01.03 135971
03604.02 กำหนดกระบวนการวางแผน 1. ระบุแนวทางกระบวนการวางแผนได้ 03604.02.01 135972
03604.02 กำหนดกระบวนการวางแผน 2. ระบุข้อจำกัดของกระบวนการวางแผนได้ 03604.02.02 135973
03604.02 กำหนดกระบวนการวางแผน 3. กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 03604.02.03 135974
03604.02 กำหนดกระบวนการวางแผน 4. กำหนดช่องทางแก้ไขปัญหาได้ 03604.02.04 135975
03604.03 กำหนดทรัพยากร 1. ระบุผู้รับผิดชอบได้ 03604.03.01 135976
03604.03 กำหนดทรัพยากร 2. จัดสรรผู้ปฏิบัติงานได้ 03604.03.02 135977
03604.03 กำหนดทรัพยากร 3. กำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ 03604.03.03 135978
03604.03 กำหนดทรัพยากร 4. กำหนดงบประมาณได้ 03604.03.04 135979
03604.03 กำหนดทรัพยากร 5. จัดสรรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ได้ 03604.03.05 135980
03604.04 กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 1. ระบุขอบเขตในการแก้ไขปัญหาได้ 03604.04.01 135981
03604.04 กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 2. ระบุระยะเวลาการแก้ไขปัญหาได้ 03604.04.02 135982
03604.04 กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 3. สรุปขอบเขตและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ 03604.04.03 135983
03604.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของการดำเนินงาน 1. ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานได้ 03604.05.01 135984
03604.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของการดำเนินงาน 2. วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานได้ 03604.05.02 135985
03604.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของการดำเนินงาน 3. ระบุลำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานได้ 03604.05.03 135986
03604.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของการดำเนินงาน 4. สรุปการจัดลำดับและขั้นตอนของการดำเนินงานได้ 03604.05.04 135987
03604.06 กำหนดการใช้สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 1. ระบุสื่อที่ต้องการใช้ในการแก้ปัญหาได้ 03604.06.01 135988
03604.06 กำหนดการใช้สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 2. วิเคราะห์กิจกรรมเหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ 03604.06.02 135989
03604.07 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินแผน 1. ระบุแนวทางในการประเมินแผนได้ 03604.07.01 135990
03604.07 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินแผน 2. ระบุตัวชี้วัดในการประเมินแผนได้ 03604.07.02 135991
03604.07 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินแผน 3. สรุปตัวชี้วัดในการประเมินแผนได้ 03604.07.03 135992

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. ทักษะการอ่าน

  2. ทักษะการตีความ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์

  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์

  3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2. แบบบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้          1) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการวางแผนการจัดการปัญหา ทำความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่ สามารถจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที(ข) คำอธิบายรายละเอียด          ความหมายของภาวะวิกฤติ คืออะไรก็ตาม ที่สามารถทำให้เกิดผลเสียหายอย่างรวดเร็ว  และรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินของบุคคล   ตลอดจนผลกระทบต่อชื่อเสียงและการประกอบกิจการต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะยาวขององค์กรหรือสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์          สภาวะวิกฤติ หมายถึง สภาพความไม่ปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ในรูปใดรูปหนึ่ง          การจัดการในภาวะวิกฤติ หมายถึง  การบริหารจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติให้อยู่ในภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการบรรเทาภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูและอื่นๆการจัดการภาวะวิกฤติ คือ ขั้นตอนที่ทำให้ หน่วยงานนั้น ๆ :          1. ลดการเกิดภาวะวิกฤติ          2. ทำให้เกิดความเสียหายจากวิกฤติการณ์น้อยที่สุด          3. ปรับปรุงวิธีการจัดการรับมือกับวิกฤติการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านความเสี่ยง และวิกฤติการณ์          ขั้นตอนและวิธีแก้ปัญหา          1. การยอมรับถึงปัญหา สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจะแก้ปัญหาให้ได้ผลนั้น คือการยอมรับว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา          2. กำจัดขอบเขตของปัญหา คือการหาให้เจอว่าปัญหานั้นคืออะไร มีมากน้อยขนาดไหน เป็นปัญหาเล็ก ปัญหาใหญ่ เกิดบ่อยหรือนานๆเกิดที ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มีวิธีการแก้ไม่เหมือนกัน          3. กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การมองหาทางออก วิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหา มีหลากหลาย บางวิธีแก้ระยะสั้น บางวิธีเป็นการแก้ระยะยาว          4. การลงมือทำตามแผนลงมือทำตามแผนที่วางไว้จริง          5. การติดตาม การติดตามผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ บางปัญหามีผลกระทบ จากวิธีการแก้ มีปัญหาบานปลาย มีปัญหาข้างเคียง เพื่อหาทางเลือกอื่นๆในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดโจทย์หรือปัญหาในธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของธุรกิจตามข้อกำหนดมาตรฐาน1.  แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์2.  ผลข้อสอบข้อเขียนดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ