คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ6 มีความรู้เชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้ทักษะในการบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางานซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ สามารถประเมินผลทั้งก่อนการประชาสัมพันธ์ ระหว่างการประชาสัมพันธ์ และหลังการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะเน้นดูว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ได้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแบบนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอแนวทางในอนาคต ข้อเสนอแนะ การระบบปรุงหรือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน และการดำเนินตามกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างและผู้นำด้านจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 งาน หรือ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินไม่ต้องผ่านคุณวุฒิ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 8 ปี มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 งาน
  3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ6 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 ทั้ง 5 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์  เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักประเมินผล  บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านประชาสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PCP-APR-6-048ZB ประเมินผลก่อนการประชาสัมพันธ์
PCP-APR-6-049ZB ประเมินผลระหว่างการประชาสัมพันธ์
PCP-APR-6-050ZB ประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์
PCP-APR-6-051ZB นำเสนอแนวทางในอนาคต
PCP-APR-6-052ZB ดำเนินการวิจัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0295-A : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ยินดีต้อนรับ