คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ฝึกสอนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 5 อาชีพสปาเทรนเนอร์ ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1) การเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 5 อาชีพสปาเทรนเนอร์ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาให้บริการสปา มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ประกอบอาชีพ สาขาให้บริการสปา ชั้น 5 อาชีพสปาเทรนเนอร์

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อาชีพสปาเทรนเนอร์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-5-086ZB ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา
HDS-SPA-5-087ZB ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
HDS-SPA-5-088ZB ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
HDS-SPA-5-089ZB วัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญ ของ สปาเทอราปิ้สและ สปาแอดเทนเดน รายบุคคลในสปา
HDS-SPA-5-090ZB อบรมการให้บริการสปาทรีทเม้นท์ภายใต้เอกลักษณ์ไทย
HDS-PDID-131B อบรมงานสนับสนุนการบริการสปาทรีทเม้นท์แก่ สปาแอดเทนเดน
HDS-QPWA-132B อบรมงานบริการสปาทรีทเม้นท์แก่ สปาเทอราปิ้ส
HDS-PWUH-099B ทดสอบ กำกับและติดตามความสามารถของผู้รับการอบรมบริการสปาทรีทเม้นท์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0275-A : โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด
CB-0294-A : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ