คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ระดับ 6 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก สบส. หรือหน่วยงานที่ สบส. ยอมรับ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยขอให้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับการทดสอบ ต้องนำมายื่นสมัคร และ

          2) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ระดับ 6 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องมีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ คือ สูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          3) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 2) การเข้าทดสอบคุณวุฒวิชาชีพ ระดับ 6 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาสปา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ประกอบอาชีพ สาขาสปา ระดับ 6 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ บริหารจัดการการดำเนินงานบริการสปา

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ ประกอบด้วย งานการเงิน งานบุคลากร และงานการจัดการองค์กร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-6-079ZB จัดการด้านการเงินของสถานประกอบการ
HDS-SPA-6-080ZB จัดการด้านบุคลากรของสถานประกอบการ
HDS-SPA-6-081ZB จัดการการดำเนินงานบริการสปา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ