คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหา

          ข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ระดับ 5 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก สบส. หรือหน่วยงานที่ สบส. ยอมรับ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยขอให้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับการทดสอบ ต้องนำมายื่นสมัคร และ

          2) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาให้บริการสปา ระดับ 5 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องมีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          3) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 2) การเข้าทดสอบคุณวุฒวิชาชีพ ระดับ 5 อาชีพนักบริหารจัดการสปา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาสปา มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ประกอบอาชีพ สาขาให้บริการสปา ระดับ 5 ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการการดำเนินงานบริการสปา

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ ประกอบด้วย งานบริการ และงานการตลาด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-5-077ZB จัดการงานบริการสปา
HDS-SPA-5-078ZB จัดการด้านการตลาดของงานบริการสปา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0275-A : โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด
CB-0294-A : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ