คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางและทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการทำงานขณะขับรถ และสภาพจราจร เลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทางได้ ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีใบขับขี่สาธารณะ (แท็กซี่) หรือ มีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)
          2. มีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 2
          3. กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการรับรองระดับ 1 และ 2 มาก่อน จะต้องมีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 ปี

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)
หมายเหตุ :
          ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-3-087ZB การสังเกตการทำงานขณะขับรถและสภาพจราจร
PUT-ZZZ-3-088ZB การเลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0252-A : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
CB-0029-A : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยินดีต้อนรับ