คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทาง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับฝีมือ ระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
          2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร
หมายเหตุ :
          ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-3-076ZB การจัดการก่อนและขณะเดินทาง
PUT-ZZZ-3-077ZB การจัดการหลังการเดินทาง
PUT-ZZZ-3-080ZB การสื่อสารกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ