หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การสื่อสารกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-3-080ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การสื่อสารกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ควบุมงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเป็นภาษาอังกฤษให้พอเข้าใจได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.25222. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.25223. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10402-01 การแจ้งเตือนผู้โดยสาร 1.1 สื่อสารให้ผู้โดยสารเข้าใจได้อย่างสุภาพ 10402-01.01 116176

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบรับรองการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากสถาบันอบรมทางภาษา หรือ
    2. ผลการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษา เช่น TOEIC, CU-TEP, TU-GET หรือสถาบันทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า ไม่ต่ำว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. ใบรับรองการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากสถาบันอบรมทางภาษา หรือ
    2.  ผลการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษา เช่น TOEIC, CU-TEP, TU-GET หรือสถาบันทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า ไม่ต่ำว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบสัมภาษณ์ หรือ
    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้ผลการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษ


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    การสื่อสาร ได้แก่ การแจ้งเตือนเรื่องสัมภาระ แจ้งเตือนนัดหมาย และแจ้งเตือนอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางอย่างปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสัมภาษณ์
หรือ พิจารณาจากผลการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษายินดีต้อนรับ