หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการก่อนและขณะเดินทาง

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-3-076ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการก่อนและขณะเดินทาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ควบคุมงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถวางแผนการจัดการก่อน และขณะขับรถได้อย่างปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 25222. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 25223. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10203-01 การสำรวจจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 1.1 สามารถวางแผน กำหนดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่มีความปลอดภัย 10203-01.01 116163
10203-02 การกำหนดชั่วโมงการเดินทางและชั่วโมงการพักผ่อน 2.1 สามารถกำหนดชั่วโมงการเดินทางติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ช.ม. และกำหนดชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงได้ โดยไม่กระทบต่อแผนการเดินทาง 10203-02.01 116164
10203-03 การใช้ข้อมูลเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (OBC-On Board Computer) ระหว่างการขับขี่ 3.1 สามารถใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (OBC-On Board Computer)ระหว่างการขับขี่ ได้อย่างถูกต้อง 10203-03.01 116165

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">1. ความสามารถในการวางแผนการเดินทาง
2. ความสามารถในการใช้แผนที่

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการจราจร
2. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนที่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
   1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
   2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การวางแผน ได้แก่ การกำหนดแผนการปฏิบัติ แผนการเดินทาง แผนการใช้เส้นทาง
2. จุดรับ-ส่ง ได้แก่ จุดจอดรถ หยุดรถ จอดพักรถ จอดเพื่อรับ - ส่งผู้โดยสาร
3. ชั่วโมงการเดินทาง ได้แก่ ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติการขับรถ ตามที่กำหนดตามมาตรา 103 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4. ชั่วโมงการพักผ่อน ได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้ขับรถต้องพักตามตามมาตรา 103 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
5. ไม่กระทบต่อแผนการเดินทาง ได้แก่ ทำความเข้าใจ ตกลงเป็นที่เรียบร้อยระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงานขับรถ
6. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสังเกตหน้างาน
หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ