Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
การจัดการก่อนและขณะเดินทาง
1
2
3
การจัดการหลังการเดินทาง
4
การสื่อสารกับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
5

ยินดีต้อนรับ