หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการหลังการเดินทาง

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-3-077ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการหลังการเดินทาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ควบคุมงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถรายงานให้ข้อมูลหลังการเดินทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการความปลอดภัยในอนาคตได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.25222. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.25223. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10204-01 การจัดทำรายงานการเดินทาง 1.1สามารถเขียนรายงานการเดินทางให้เข้าใจได้ 10204-01.01 116166
10204-01 การจัดทำรายงานการเดินทาง 1.2 รู้ว่าจะส่งมอบเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใดได้บ้าง 10204-01.02 116167

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการเขียนสรุปความ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
3. ความสามารถในการ ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
    2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. แบบสัมภาษณ์
    2. แบบทดสอบความรู้
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
     2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. รายงานการเดินทาง ได้แก่ รายงานบันทึกการเดินทางที่ให้รายละเอียดภาพรวมของการเดินทาง ซึ่งอาจระบุถึงสภาพความความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง มาตรการป้องกัน ข้อควรระวังในการเดินทาง เป็นต้น
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขนส่งพื้นที่จังหวัด ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัทประกันภัย หน่วยกู้ภัย ผู้ให้บริการท่องเที่ยวหรือที่พัก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
เช่น รายงานการเดินทางยินดีต้อนรับ