คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีลักษณะและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมโดยตลอดช่วงอายุของการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ที่มีความซับซ้อน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงลึกและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (ระดับผู้บริหารระดับสูง: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย หรือผู้ประกอบการ เพื่อรับการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)สามารถนำองค์ความรู้และนำทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการได้ มีทักษะของการใช้ภาษาต่างประเทศที่ดีรวมทั้งผ่านการอบรมเชิงวิชาชีพระดับนานาชาติ และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ สามารถปฏิบัติงานในระดับสากลได้ และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้   - ทักษะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ดี   - มีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น   - มีการเรียนรู้ ความรับผิดชอบที่ดี   - เอาใจใส่ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติงาน และการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ (โดยตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการได้) เรียบร้อย ในช่วงเวลา 7 ปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   - ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี   - ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-RPM-6-129ZB บริหารการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของงานก่อสร้างโครงการ
RES-RPM-6-128ZB บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ
RES-RPM-6-130ZB ควบคุมงบประมาณในการส่งมอบงานก่อสร้าง
RES-RPM-6-131ZB กำหนดแนวทางในการรับประกันผลงานก่อสร้างโครงการ
RES-RPM-6-132ZB สรุปผลการควบคุมงบประมาณงานก่อสร้างโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ