หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของงานก่อสร้างโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-6-129ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของงานก่อสร้างโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ การติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ และการประเมินผลและสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13207.01 ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 1.ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน 13207.01.01 57351
13207.01 ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 2.จัดการวิธีการที่ทำให้ต้นทุนอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ 13207.01.02 57352
13207.01 ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 3.วิเคราะห์และสำรวจปริมาณงาน 13207.01.03 57353
13207.01 ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 4.ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลง 13207.01.04 57354
13207.02 ติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 1.ตรวจสอบปริมาณเพื่อเบิกงวดเงิน 13207.02.01 57355
13207.02 ติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 2.ตรวจสอบงานลด-งานเพิ่ม 13207.02.02 57356
13207.02 ติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 3.จัดทำร่างการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เบิกจ่าย 13207.02.03 57357
13207.03 ประเมินผลและสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 1.ประเมินผลเป้าหมายการควบคุมและตรวจสอบงาน 13207.03.01 57358
13207.03 ประเมินผลและสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 2.สรุปรายงานที่ปรับเปลี่ยนในช่วงประกวดราคา 13207.03.02 57359
13207.03 ประเมินผลและสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 13207.03.03 57360

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ

        0.1 1.ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน

        0.2 2.จัดการวิธีการที่ทำให้ต้นทุนอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

        0.3 3.วิเคราะห์และสำรวจปริมาณงาน

        0.4 4.ตรวจสอบข้อมูล สถานะของการเปลี่ยนแปลง

    1.ติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ

        0.5 1.ตรวจสอบปริมาณเพื่อเบิกงวดเงิน

        0.6 2.ตรวจสอบงานลด-งานเพิ่ม

        0.7 3.จัดทำร่างการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เบิกจ่าย

    1.ประเมินผลและสรุปการเปลี่ยนแปลงมูลค่างานก่อสร้างโครงการ

        0.8 1.ประเมินผลเป้าหมายการควบคุมและตรวจสอบงาน

        0.9 2.สรุปรายงานที่ปรับเปลี่ยนในช่วงประกวดราคา

        0.10 3. ประเมินผลการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- การปฏิบัติงานการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
- การจัดทำเอกสารรับเหมาสัญญางานก่อสร้าง ใบประเมินราคางานก่อสร้าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 


ยินดีต้อนรับ