หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RPM-6-128ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ การบริหารจัดการต้นทุน และการวางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์สถาปนิก วิศวกร นักการเงิน นิสิต นักศึกษา (สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)หรือผู้ประกอบการหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือบริหารงานโครงการ หรือสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ (ที่มีความสนใจเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13206.01 วางแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 13206.01.01 57341
13206.01 วางแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ 2. กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 13206.01.02 57342
13206.01 วางแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ 3.วิเคราะห์การบริหารงานโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ 13206.01.03 57343
13206.02 บริหารจัดการด้านต้นทุน 1.สรุปผลอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 13206.02.01 57344
13206.02 บริหารจัดการด้านต้นทุน 2.กำหนดงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้อง 13206.02.02 57345
13206.02 บริหารจัดการด้านต้นทุน 3.จัดทำร่างการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เบิกจ่าย 13206.02.03 57346
13206.03 วางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ 1.รายงานผลการตรวจจ้างและผู้คุมงาน 13206.03.01 57347
13206.03 วางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง 13206.03.02 57348
13206.03 วางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ 3.จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 13206.03.03 57349
13206.03 วางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ 4. สรุปผลและการดำเนินงานความเสี่ยง 13206.03.04 57350

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือควบคุมงานก่อสร้างหรือบริหารงานโครงการ หรือการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วางแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

        0.1 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

        0.2 2. กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

        0.3 3.วิเคราะห์การบริหารงานโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์

    1.บริหารจัดการด้านต้นทุน

        0.4 1.สรุปผลอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

        0.5 2.กำหนดงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้อง

        0.6 3.จัดทำร่างการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เบิกจ่าย

    1.วางแผนการจัดระเบียบและควบคุมโครงการ

        0.7 1.รายงานผลการตรวจจ้างและผู้คุมงาน

        0.8 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง

        0.9 3.จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

        0.10 4. สรุปผลและการดำเนินงานความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 – 4 ชนิด
- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น
- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้
- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้
- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี
(เน้นด้านการสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์)
ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา
- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด
- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความเข้าใจกระบวนการงานก่อสร้างที่ดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน และมีเอกสารรับรอง
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- การปฏิบัติงานพื้นฐานประกอบด้วย การกำหนดข้อกำหนดของโครงการเพื่อประกันความสำเร็จ มีการระบุและจดบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการระบุข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการวางแผนผิดพลาด หรือ การออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ผิดพลาด และตรวจสอบพบในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง หรือ ขั้นตอนการทดสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง
- ความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ ได้แก่ งบกระแสเงินสดไม่เพียงพอกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาด, ขั้นตอนการศึกษา การออกแบบ และการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของโครงการไม่สามารถใช้งานได้จริง, ภาพวาด และคำอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม, ไม่มีความยืดหยุ่นในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานในการควบคุม, ไม่มีตารางระยะเวลาในการก่อสร้างที่ชัดเจน และข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างสูง, กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่มีการประสานงาน และอุปสรรคที่เกิดขึ้น, ไม่มีการทดสอบและการประกันคุณภาพ การตรวจสอบไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการบันทึกข้อมูลจุดที่ผิดพลาด, ขาดกระบวนการติดต่อ ประสานงานด้านธุรการไม่เป็นระบบ และขั้นตอนการอนุมัติล่าช้า, ไม่มีรายงานกิจกรรมภาคสนามการตรวจสอบและการบันทึก, ขาดการทำสัญญาการประกันภัย และเอกสารการกำกับดูแลที่ชัดเจน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ