คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 6 นั้นจะสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาด้านการบริหารการผลิต พัฒนาด้านการบริหารการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านการบริหารการซ่อมบำรุง และพัฒนาด้านการบริหารงานการประกันและการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปฏิบัติงาน วางแผน จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานที่สังกัดในความรับผิดชอบตลอดจนงานทางด้านการปกครอง บังคับบัญชา    การประสานงาน โดยให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ซึ่งจะต้องมีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำหนดทิศทางและอนาคตขององค์กร ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

2. ทักษะในการสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร

3. สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน

4. สามารถนำทักษะในสาขาวิชาชีพอื่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การบริหารในอุตสาหกรรมแปรรูปนมไม่น้อยกว่า2 ปี
2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม อาชีพนักซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5 หรือเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงยอมรับในอุตสาหกรรมแปรรูปนม
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-6-090ZB วิเคราะห์วางแผนกำหนดนโยบายและกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในอนาคต
FPC-MPD-6-091ZB บริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-6-092ZB กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
FPC-MPD-6-093ZB วางระบบการติดต่อสื่อสารภายในและสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
FPC-MPD-6-094ZB เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการบูรณาการเข้ากับเทคนิคการบริหารอื่นๆ
FPC-MPD-6-095ZB สร้างทีมงานที่สอดคล้องกับระบบงานและนวัตกรรมในการทำงานภายในองค์กร
FPC-MPD-6-096ZB สร้างแรงจูงใจและระบบการให้รางวัลที่เหมาะสมกับ กลยุทธ์ขององค์กร
FPC-MPD-6-097ZB พัฒนาทักษะความรู้และทัศนคติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ
FPC-MPD-6-098ZB วางระบบการควบคุมประเมินผลและบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
FPC-MPD-6-099ZB ควบคุม กำกับดูแลองค์กรได้อย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมในการดำเนินงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ