คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ระดับ 4 นั้นจะมีทักษะในการตรวจสอบระบบคุณภาพ จัดทำและประเมินระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ แก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

2. การทำงานเป็นทีม

3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้      

4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ

5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์     

6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 3
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-4-070ZB ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-4-072ZB จัดทำและประเมินระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-4-074ZB บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าตามแผนการตัดสินใจ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ