คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5 จะสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิต วางแผนการผลิต ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิต ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร จัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ นอกจากนั้นความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ พร้อมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่น เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

2. การทำงานเป็นทีม

3. สามารถนำทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

4. การมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงาน

5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน

7. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

8. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ   

9. ทักษะในการบริหารจัดการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4 ไม่ต้องประเมินหน่วยสมรรถนะที่ A301 และ A303
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ควบคุมระบบการฆ่าเชื้อตามประเภทนมที่ผลิต
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-5-060ZB วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-5-062ZB ติดตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-5-061ZB ออกแบบแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-5-063ZB ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ