คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม ชั้น 2 จะสามารถดำเนินการผลิตและแปรรูปนมเบื้องต้นได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต การรายงานผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งบุคคลในระดับระดับนี้ต้องมีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยจะต้องสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะแนวหรือให้คำปรึกษาของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณ จริยธรรมในการทำงาน และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรอย่างมีระบบ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. ทักษะการเรียนรู้

3. การทำงานเป็นทีม

4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-2-053ZB รับและจัดเก็บน้ำนมดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-2-054ZB รับและจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์นม
FPC-MPD-2-055ZB ปรุงแต่งน้ำนมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0259-A : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ