คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในระดับที่ 4 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) กรอบเจาะ (Rimless Frame) และเลนส์ Prism สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น แนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการ
          นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4
                    1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ และ
                    1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ
                    1.4 มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 5 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับแว่นตา
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 จำนวน 17 หน่วย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4  ได้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 มาแล้ว จะได้รับยกเว้นหน่วยสมรรถนะที่ผ่านประเมินไปแล้วในระดับที่ 3 จำนวน 11 หน่วย โดยประเมินเพิ่มเติม จำนวน 6 หน่วย
          3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป
                    3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 จำนวน 17 หน่วย และเข้ารับการประเมินในระดับที่ 5 เพิ่มอีก 3 หน่วย หรือ
                    3.2 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5 โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 ในกรณีนี้ผู้เข้ารับการประเมินในระดับที่ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพรวมของระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ทั้งหมด จำนวน 20 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-4-151ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
HLT-ZZZ-4-152ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
HLT-ZZZ-4-155ZE ปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-4-156ZE วัดพารามิเตอร์
HLT-ZZZ-4-153ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame)
HLT-ZZZ-4-154ZE ประกอบแว่นตาเลนส์ Prism
HLT-ZZZ-4-157ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
HLT-ZZZ-4-158ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-4-160ZE ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-4-159ZE วิเคราะห์ค่าสายตาที่ได้จากวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-4-161ZE ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามาตรฐาน
HLT-ZZZ-4-162ZE จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-4-163ZE จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน
HLT-ZZZ-4-167ZE ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
HLT-ZZZ-4-168ZE พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
HLT-ZZZ-4-169ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
HLT-ZZZ-4-170ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ