คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านกำหนดทิศทางของธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ตรวจสอบกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการแบบอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในการบริหารจัดการ บริหารด้านงบประมาณ บริหารด้านการลงทุน ดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร
3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ระดับ 7 ต้องมีประสบการณ์ ด้านการส่งออก นำเข้า อย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี  
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒวิชาชีพ ระดับ 7 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้บริหารการส่งออก-นำเข้า ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ผู้ชำนาญการศุลกากร ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายส่งออกและนำเข้าถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บริหารฝ่ายส่งออกและนำเข้าถ่ายลำและผ่านแดน ผู้ประกอบการรับอนุญาตถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บริหารด้านความปลอดภัยการถ่ายลำและผ่านแดน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-7-090ZB วางแผนงานระบบการบริหารงานคุณภาพ
LOG-EXX-7-091ZB ดำเนินการบริหารกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
LOG-EXX-7-092ZB การบริหารจัดการสมัยใหม่
LOG-EXX-7-093ZB บริหารด้านการเงิน/การลงทุน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ