คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านทำแผนการฝึก อบรมการส่งออกและนำเข้า ดำเนินการฝึกอบรมความรู้และทักษะทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทดสอบความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า ดำเนินการด้านการขนส่ง ดำเนินการด้านการเงินการบัญชี การจัดการความปลอดภัยด้านเอกสาร การจัดการความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดการความปลอดภัยการจัดเก็บสินค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งออกและนำเข้า การจัดการสิทธิประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและภาษี ขอใบอนุญาต/ใบรับรองรายการสินค้าควบคุมการส่งออกและนำเข้าตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้า จัดการรับ-ส่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีการถึงกรมศุลกากร จัดการรับ-ส่งเอกสารเฉพาะ ถึงหน่วยงานอื่น ๆ จัดการระบบข้อมูลด้านเอกสาร จัดการระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีโดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร
3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้บริหารการส่งออก-นำเข้า ต้องมีประสบการณ์ ด้านการส่งออกและนำเข้า อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี  
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้บริหารการส่งออก-นำเข้าต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้เชี่ยวชาญพิธีการศุลกากร หรือคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สาขาให้บริการขนสินค้าถ่ายลำและผ่านแดน อาชีพผู้ควบคุมพิธีการถ่ายลำและผ่านแดน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ผู้ชำนาญการศุลกากร ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายส่งออกและนำเข้าถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บริหารฝ่ายส่งออกและนำเข้าถ่ายลำและผ่านแดน ผู้ประกอบการรับอนุญาตถ่ายลำและผ่านแดน ผู้บริหารด้านความปลอดภัยการถ่ายลำและผ่านแดน และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-6-083ZB บริหารวางแผนบุคลากรทางด้านการส่งออกและนำเข้า
LOG-EXX-6-084ZB บริหารกระบวนการปฏิบัติงานส่งออกและนำเข้า
LOG-EXX-6-085ZB การจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งออกและนำเข้า
LOG-EXX-6-086ZB จัดการตามประมวลระเบียบการปฏิบัติด้านการส่งออกและนำเข้า
LOG-EXX-6-087ZB ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
LOG-EXX-6-088ZB บริหารจัดการการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลส่งออกนำเข้า
LOG-EXX-6-089ZB บริหารด้านเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ