คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ความต้องการด้านสำรวจข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดการข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ใช้ข้อมูลโลจิสติกส์ การคลังสินค้า การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าในการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดทำแผนการธุรกิจการบริการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทบทวนและปรับปรุงแผนการธุรกิจการบริการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ วางแผนจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

     ติดตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กำหนดแนวทางปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าในการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ติดตามประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเออร์เพื่อการบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พัฒนาประสิทธิภาพผู้ให้บริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดทำข้อกำหนดด้านความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ติดตามประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

    วางแผนการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปรับปรุงและป้องกันระบบสารสนเทศเพื่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รายงานผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายของทีมที่สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
4. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง และให้คำปรึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องได้
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
7. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Assistant Managing Director) รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-XNQO-161A จัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-ONRL-162A วิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการจัดการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-DKMD-527A วางแผนธุรกิจการบริการจัดการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-QRFG-528A จัดการลูกค้าสัมพันธ์
LOG-PEIE-529A จัดการความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์
LOG-UEID-530A จัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FNOA-531A จัดการความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ