คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวางแผนองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ บริหารคุณภาพการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ บริหารบุคลากรในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ วางแผนและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงต่อธุรกิจการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้
4. ให้ความคิดเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
6. จัดการและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
7. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในอาชีพ
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7 ปี
   2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 อาชีพผู้บริหารการกระจายสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Managing Director) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-DCZI-532A บริหารองค์กรธุรกิจการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-JUEJ-533A จัดการความเสี่ยงต่อธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ