คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้จัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้จัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามประเมินผลการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการบริการเพิ่มมูลค่า วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามาตรฐานขั้นตอนการบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ยกระดับคุณภาพขั้นตอนการบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบและติดตามสถานะสินค้าในระบบสารสนเทศ ควบคุมการกระจายสินค้าระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายของทีมที่สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี
   2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
   3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 อาชีพผู้จัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Manager) ผู้จัดการฝ่ายเอกสาร (Document Manager) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-5-040ZB ควบคุมการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-5-041ZB ควบคุมการบริการเพิ่มมูลค่าสินค้า
LOG-FDD-5-042ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-5-043ZB พัฒนา ยกระดับคุณภาพขั้นตอนการบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานให้กับลูกค้า
LOG-FDD-5-044ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการกระจายสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ