คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ เพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ประเภท ก.
          1. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
          2. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง หรือ
หน่วยสมรรถนะของประเภท ก.
          20107 ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย
          20108 ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง
          20401 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
          20402 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
          ประเภท ข.
          1. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง
หน่วยสมรรถนะของประเภท ข.
          20103 ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
          20107 ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย
          20108 ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง
          20401 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
          20402 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-3-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-3-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
HLT-ZZZ-3-122ZC ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-ZZZ-3-126ZC ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย
HLT-ZZZ-3-127ZC ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0213-A : โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล
CB-0214-A : โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
CB-0162-A : โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล
CB-0179-A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล

ยินดีต้อนรับ