คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในบริบทของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-1-119ZC วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-1-120ZC ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-ZZZ-1-121ZC ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
HLT-ZZZ-1-123ZC จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-1-124ZC ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
HLT-ZZZ-1-130ZC จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน
HLT-ZZZ-1-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-1-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0213-A : โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล
CB-0214-A : โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา
CB-0162-A : โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0264-A : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล
CB-0179-A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล

ยินดีต้อนรับ