คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน เพื่อช่วยสนับสนุนขั้นตอนที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในขั้นต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ประเภท ก.
          1. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 และ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
          2. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 และ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
หน่วยสมรรถนะของประเภท ก.
          20103 ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
          20106 ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
          20401 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
          20402 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
          ประเภท ข.
          1. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
หน่วยสมรรถนะของประเภท ข.
          20100 วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุ
          20102 ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
          20103 ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
          20104 จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้และครบถ้วน
          20105 ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
          20106 ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
          20401 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
          20402 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-119ZC วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-2-121ZC ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
HLT-ZZZ-2-123ZC จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-2-124ZC ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
HLT-ZZZ-2-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-2-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
HLT-ZZZ-2-122ZC ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-ZZZ-2-125ZC ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0213-A : โรงเรียนกลมเกลียวการบริบาล
CB-0214-A : โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา
CB-0162-A : โรงเรียนบางกอก เอ็น เอ เมืองทองธานี
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0210-A : โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
CB-0247-A : โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0264-A : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CB-0164-A : วิทยาลัยนครราชสีมา
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล
CB-0179-A : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์การบริบาล

ยินดีต้อนรับ