คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ เพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ในด้านการเฝ้าระวัง และรายงานผลการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก พัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น3 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.    เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ชั้น 2 และ   
2.    มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ   
3.    ได้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาการดูแลเด็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หลักฐานที่แสดง คือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดงาน+ภาพถ่าย กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตร) **มีแบบฟอร์มกลางจาก สคช.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-3-094ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-3-102ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-ZZZ-3-107ZB เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-ZZZ-3-112ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-ZZZ-3-116ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลในการจัดเตรียมสิ่งของจำพวกผ้า ของเล่นและความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล

ยินดีต้อนรับ