คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการการป้องกันและแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กการควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับเด็ก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้   
1.    เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 และ    
2.    มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ   
3.    ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทกๆ ด้าน ซึ่งจัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-093ZB ป้องกัน และแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-2-097ZB สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเด็ก
HLT-ZZZ-2-098ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย
HLT-ZZZ-2-100ZB ส่งเสริมด้านนิสัย พฤติกรรม และความถนัดของเด็ก
HLT-ZZZ-2-101ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-ZZZ-2-104ZB ส่งเสริมให้เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคม
HLT-ZZZ-2-106ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-ZZZ-2-110ZB ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็ก
HLT-ZZZ-2-111ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-ZZZ-2-115ZB เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเด็ก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
CB-0144-A : สมาคมโรงเรียนบริบาล

ยินดีต้อนรับ