คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในเนื้องานเกี่ยวกับการวางแผนและเขียนแผน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม แล้วนำแผนที่จัดทำขึ้นนั้นไปดำเนินงาน โดยสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ประสานการทำงานเพื่อควบคุม และปรับปรุงคุณภาพผลงานให้ดีขึ้นได้ จากนั้นนำผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนไปจัดทำแผนจัดการความรู้ด้านการเกษตร แล้วนำไปดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการจัดการความรู้ รวมถึงการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช สัตว์ ประมง หรือป่าไม้)
  • เกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-RENY-311A จัดการความรู้ด้านการเกษตร
ARC-UOOC-312A ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ARC-XWYB-310A วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ