คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านติดตาม และประเมินผลโครงการถ่ายทอด การพัฒนาเกษตรกรแกนนำ การวางแผนทดสอบ รวมทั้งการวางแผนวิจัยและพัฒนาวิชาชีพการส่งเสริมการเกษตร และถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพการส่งเสริมการเกษตร โดยผู้ได้รับคุณวุฒินี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงการมีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถให้คำแนะนำ สอนงาน และสามารถกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ภายใต้การใช้องค์ความรู้ที่มีการพัฒนา และกลั่นกรองให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้องาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5

1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีหลักฐานรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ

1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5 จำนวน 2 หน่วย

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
  • กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช สัตว์ ประมง หรือป่าไม้)
  • เกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-TTNV-313A ติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร
ARC-TKWA-314A พัฒนาเกษตรกรแกนนำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ