คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพเป็นนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้านการเกษตรที่มีอยู่ นำผลการทดสอบไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติงานบนพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการด้านการเกษตร สามารถวางแผน ดำเนินการสรุปผลการวิจัยได้ตามกระบวนการวิจัยและตามประเภทของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ เป็นต้นและสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผ่านวิธีการและกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ โดยรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของผลงาน มีการพัฒนาตนเองให้เป็นนักเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ

          ผู้ที่มีคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎี หรือหลักการที่ซับซ้อน มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิด วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีการประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ และลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปได้ มีการประเมินผลงาน และพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ สามารถให้คำแนะนำ สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงาน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย เป็นแบบอย่าง หรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                    1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง

                    หรือ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ไม่น้อยกว่า5 ปี อย่างต่อเนื่อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย

          3. เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านการจัดการ

          2. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านการจัดการ

          3. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการขยายผล

          4. กลุ่มผู้ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการการเกษตร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-ATE-5-001ZA ทดสอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ARC-ATE-5-002ZA ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการเกษตร
ARC-ATE-5-015ZA เผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้น
ARC-ATE-5-012ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ARC-ATE-5-013ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการศัตรูพืช/ศัตรูสัตว์
ARC-ATE-5-014ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการผลิตทางการเกษตร
ARC-ATE-5-011ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
ARC-ATE-5-018ZA พัฒนาอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ