คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพเป็นนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้านการเกษตรที่มีอยู่ สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยอาจมีการปรับปรุง ดัดแปลงส่วนประกอบ โครงสร้างหรือระบบการทำงานบางส่วนของเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานตามบริบทของพื้นที่ได้กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยี บนพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการด้านการเกษตร สามารถวางแผน ดำเนินการ และสรุปผลการวิจัยได้ตามกระบวนการวิจัยและตามประเภทของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์เป็นต้น และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงานส่งเสริมการเกษตร โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ที่จะนำเทคโนโลยี ไปขยายผล (change agent) ​สู่กลุ่มเป้าหมาย (end user) ​ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำสู่การปฎิบัติได้มากยิ่งขึ้นต่อไปผ่านวิธีการและกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีการพัฒนาทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร

          ผู้ที่มีคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน มีทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธ์ และใช้องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                    1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่อเนื่อง

                    หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

                    หรือ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์เป็นต้นไม่น้อยกว่า 7 ปี อย่างต่อเนื่อง

                    หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 6 จำนวน 4 หน่วย

          3. เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร ระดับ 6 แล้ว เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         1. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านการจัดการ

         2. กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านการจัดการ

         3. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการขยายผล

         4. กลุ่มผู้ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการการเกษตร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-ATE-6-012ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
ARC-ATE-6-013ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการศัตรูพืช/ศัตรูสัตว์
ARC-ATE-6-014ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการผลิตทางการเกษตร
ARC-ATE-6-003ZA พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ARC-ATE-6-011ZA วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
ARC-ATE-6-016ZA ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับงานส่งเสริมการเกษตร
ARC-ATE-6-019ZA พัฒนาทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ