คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง ประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต ประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

3. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 4 เดือน ในอาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ

   2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

   3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-2-001ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-2-002ZA ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0277-A : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
CB-0225-A : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 4
ระดับ 5

ยินดีต้อนรับ