คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีสมรรถนะและฝีมือในการปฎิบัติการดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร สามารถดับเพลิงที่ติดต่อลุกลามในอาคาร ตรวจสอบอุปกรณ์ผจญเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการผจญเพลิงในอาคาร ประเมินการลุกลามของไฟ และประเมินเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดการติดต่อลุกลาม เสนอหัวหน้าทีมดับเพลิง ทักษะต้องคุ้นเคยกับอาคารจุดอันตรายภายในอาคาร รู้วิธีการดับเพลิงในอาคาร เพลิงรุนแรง flat- over รู้วิธีใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง รู้วิธีป้องกันอันตรายในการผจญเพลิงในอาคาร รู้ทิศทางของการติดต่อลุกลาม อธิบายขั้นตอนการลุกไหม้ภายในอาคารของไฟเพื่อการควบคุม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงเป็นทีม เช่น การดับเพลิงอาคาร, การดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน......3.....หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 1 มาแล้ว
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-2-003ZA เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-2-004ZA พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-2-002ZA รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ