คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการ ประยุกต์หลักการ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมดับเพลิง หน้าที่หลักคือตรวจสอบแนะนำการกำจัดสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สิ่งที่ล่อแหลมต่อการติดไฟ การผจญเพลิงลำบาก ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกลามในอาคารหรือสถานประกอบการ ตรวจสอบอุปกรณ์เอื้ออำนวยในการผจญเพลิง ประเมินการติดต่อลุกลาม เพื่อรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงในอาคารได้ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมดับเพลิงในอาคาร สามารถอ่านควันที่เกิดจากการลุกไหม้ในอาคารได้ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ไม่ต่ำกว่าสองปี ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย การดับเพลิง ทบทวนฝึกอบรมด้านการดับเพลิงทุกปี ไม่ต่ำกว่าสองครั้งต่อปี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ (หลักสูตรเดียวหรือรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 3.1 การป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน 3.2 การดับเพลิงระดับผู้ควบคุมสั่งการ ระดับ 1 จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....7......หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-3-003ZA เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-3-004ZA พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-3-001ZA วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-3-001ZA จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
PUM-DPM-3-002ZA วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-3-001ZA เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)
PUM-DPM-3-001ZA แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ