คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการที่ซับซ้อน และแก้ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญอัคคีภัย มีหน้าที่หลักคือวางแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในอาคาร ตรวจสอบบุคคลท่ต้องปฎิบัติการตามแผนป้องกันอัคคีภัย วางแผนฝึกซ้อมการดับเพลิง และการอพยพ ตรวจสอบระบบที่กฎหมาย พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2622 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง และกฎหมายอื่น ๆ พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้มีทักษะและความรู้ที่ต้องการสามารถเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รู้สมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยแบบต่าง ๆ ความทน อุปกรณ์ สามารถทำหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถบริหารจัดการบุคคลตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสถานประกอบการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 7 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ชำนาญการดับเพลิงได้ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...11........หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-6-001ZA วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
PUM-DPM-6-004ZA ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
PUM-DPM-6-001ZA การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-6-001ZA พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-6-001ZA ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-6-001ZA จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
PUM-DPM-6-002ZA จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
PUM-DPM-6-001ZA ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
PUM-DPM-6-001ZA ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
PUM-DPM-6-002ZA วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ
PUM-DPM-6-003ZA จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ