คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีคุณลักษณะที่มีหน้าที่หลักในการกำจัดสาเหตุของไฟ ดับเพลิงขั้นต้น ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตราช่องทางหนีไฟ ทำหน้าที่ควบคุมการอพยพ ดูแลในหน่วยหรือประจำแต่ละชั้นมีทักษะและความรู้ด้านองค์ประกอบของไฟ ประเภทของไฟ อธิบายวิธีดับเพลิงขั้นต้นได้ ไม่เกิน 2 นาที สามารถใช้ความรู้และสามารถอธิบายวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิด มีทักษะวิธีการแจ้งเหตุ รู้จักเครื่องหมายสัญญลักษณ์ เส้นทางหนีไฟ สามารถสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 1 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....2...หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-1-003ZA เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
PUM-DPM-1-002ZA รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ