คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของนักขายจัดหาข้อมูล ผู้บริโภคจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด จัดเก็บสินค้าและจำแนกประเภทสินค้าเพื่อจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าที่บริษัทกำหนด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าได้ วางแผนเส้นทางการขนส่งได้ จัดร้านค้าให้พร้อมให้บริการ จัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าและใช้อุปกรณ์การปฎิบัติงาน ณ จุดชำระเงินได้ จัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายได้ โดยมีทักษะดังต่อไปนี้ 1. ทักษะการประสานงาน การจัดทำเอกสาร 2. ทักษะการจัดวางสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจำหน่าย 3. ทักษะด้านการบริหารคลังสินค้า และลูกค้าสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร 4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 5. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารภาพรวมทั้งระบบการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2 .ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-3-102ZA ศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภค
RTS-DSB-3-103ZA ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
RTS-DSB-3-108ZA กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-3-104ZA ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-DSB-3-105ZA สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-DSB-3-106ZA ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฏิบัติงานด้วยใบตรวจสอบประจำวัน
RTS-DSB-3-107ZA สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ