คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการประเมินความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อเตรียมการสำหรับการขาย วางแผนการสั่งสินค้า วิเคราะห์ความนิยมในตัวสินค้าหรือบริการ ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น วิเคราะห์สภาพการตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมและแผนการตลาดขององค์กรประเมินความต้องการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จัดทำแผนการสั่งซื้อสินค้าตามผลการวิเคราะห์ตลาดและผลการประเมินความต้องสินค้าคงคลัง บริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบหมุนเวียนสินค้า บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสนับสนุนงานขาย กำหนดมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบ ISO 9001:2015 เพื่อใช้ในองค์การ จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ ประเมินผลการปฎิบัติงานของงานสนับสนุนงานขาย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 26 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 5 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก 7.หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-6-102ZA ศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภค
RTS-DSB-6-103ZA ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
RTS-DSB-6-110ZA ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของภาครัฐ
RTS-DSB-6-111ZA สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
RTS-DSB-6-117ZA ประเมินผู้เข้ารับการอบรม Online-Offline
RTS-DSB-6-118ZA ปฎิบัติการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้วยระบบทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ERP ที่มีประสิทธิภาพ
RTS-DSB-6-119ZA คัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน
RTS-DSB-6-120ZA บริหารความเสี่ยงในการบริหารสินค้าและบริการ
RTS-DSB-6-121ZA บริหารความเสี่ยงในการบริหารสินค้าคงคลัง
RTS-DSB-6-112ZA สร้างความสัมพันธ์โดยผ่านกิจกรรมทางเทคโนโลยี่สารสนเทศที่เหมาะสม
RTS-DSB-6-113ZA ให้การอบรมด้าน product Training แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-DSB-6-114ZA ให้เอกสารประกอบการขายผู้เกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-DSB-6-107ZA สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-DSB-6-108ZA กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-6-109ZA รวบรวมการจัดการกับเอกสารสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-6-104ZA ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-DSB-6-105ZA สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-DSB-6-106ZA ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฏิบัติงานด้วยใบตรวจสอบประจำวัน
RTS-DSB-6-124ZA จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
RTS-DSB-6-125ZA จัดให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
RTS-DSB-6-126ZA จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการขายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RTS-DSB-6-115ZA จัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามความเหมาะสม
RTS-DSB-6-116ZA จัดการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและปฏิบัติ Online-Offline แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานขายตามระบบขององค์กร
RTS-DSB-6-122ZA บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสนับสนุนงานขาย
RTS-DSB-6-123ZA จัดให้มีกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ