คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความรู้ด้านกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บัญญัติและกำหนด ตรวจสอบสินค้าตามกรอบนโยบายขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับประกัน สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด สามารถวางแผนการตลาด ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 12 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 3 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ..5...หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-4-102ZA ศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภค
RTS-DSB-4-103ZA ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
RTS-DSB-4-110ZA ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของภาครัฐ
RTS-DSB-4-111ZA สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
RTS-DSB-4-112ZA สร้างความสัมพันธ์โดยผ่านกิจกรรมทางเทคโนโลยี่สารสนเทศที่เหมาะสม
RTS-DSB-4-107ZA สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-DSB-4-108ZA กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-4-109ZA รวบรวมการจัดการกับเอกสารสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-4-104ZA ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-DSB-4-105ZA สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-DSB-4-106ZA ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฏิบัติงานด้วยใบตรวจสอบประจำวัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ