คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและมีความรู้ในการวิเคราะห์ นำเสนอกลไกเพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน รวมถึงสามารถบริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 4 หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลในทุกๆด้าน ที่จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานที่เปิดอบรมในด้านที่เกี่ยวข้อง และ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถสอบการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-5-005ZA บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร
HLT-MDH-5-006ZA วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกและกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ