Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร
1
2
3
วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกและกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
4
5
6

ยินดีต้อนรับ