คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ประเมินคุณภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารงานเกี่ยวกับระบบเอกสารคุณภาพได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 3 หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ 4. ผ่านการอบรมด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ด้านที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-4-003ZA ติดตาม ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคุณภาพ
HLT-MDH-4-004ZA บริหารจัดการระบบเอกสารคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ