Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตาม ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคุณภาพ
1
2
3
บริหารจัดการระบบเอกสารคุณภาพ
4
5

ยินดีต้อนรับ