หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตาม ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคุณภาพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-4-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตาม ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคุณภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10103.01 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพ 10103.01.01
10103.01 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2. แยกประเภทของข้อมูลด้านคุณภาพให้เป็นหมวดหมู่ 10103.01.02
10103.01 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านคุณภาพ 10103.01.03
10103.02 ประเมินผลข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. ประเมินผลการดำเนินงาน 10103.02.01
10103.02 ประเมินผลข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2. ประเมินการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ 10103.02.02
10103.02 ประเมินผลข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3. ประเมินข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 10103.02.03
10103.03 ติดตามผลข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 1. ตรวจสอบการจัดระบบคุณภาพอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำทั้งสภาวะปกติและเร่งด่วน 10103.03.01
10103.03 ติดตามผลข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 2. เฝ้าระวังติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 10103.03.02
10103.03 ติดตามผลข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 3. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน 10103.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ