หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกและกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-5-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกและกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10106.01 นำเสนอแผนปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพ 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ 10106.01.01 88258
10106.01 นำเสนอแผนปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพ 2. วางแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพ 10106.01.02 88259
10106.01 นำเสนอแผนปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพ 3. นำเสนอแผนปรับปรุงระบบงาน 10106.01.03 88260
10106.02 พัฒนาเนื้อหาแนวทางปฏิบัติตามคุณภาพ 1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 10106.02.01 88261
10106.02 พัฒนาเนื้อหาแนวทางปฏิบัติตามคุณภาพ 2. กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน 10106.02.02 88262
10106.02 พัฒนาเนื้อหาแนวทางปฏิบัติตามคุณภาพ 3. พัฒนาเนื้อหาของการปฏิบัติตามคุณภาพ 10106.02.03 88263
10106.03 เผยแพร่แนวทางสู่การปฏิบัติในทุกระดับชั้น 1. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามระบบคุณภาพอย่างทั่วถึง 10106.03.01 88264
10106.03 เผยแพร่แนวทางสู่การปฏิบัติในทุกระดับชั้น 2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามคุณภาพอย่างถูกต้องและครบถ้วน 10106.03.02 88265

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ